20 คําคมความเงียบ ภาษาอังกฤษ [silence is the loudest battle cry.ความเงียบเป็นเสียงต่อสู้ที่ดังที่สุด]

“Silence is the strongest weapon; let your actions speak louder than your words.”
ความเงียบเป็นอาวุธที่แข็งแกร่งที่สุด ให้การกระทำของคุณดังกว่าคำพูด

“In a noisy world, find solace in the power of silence.”
ในโลกที่อึกทึก ให้ค้นหาสิ่งปลอบใจด้วยพลังแห่งความเงียบ

“Greatness is achieved by those who work diligently and speak softly.”
ความยิ่งใหญ่เกิดขึ้นได้จากผู้ที่ทำงานอย่างขยันขันแข็งและพูดอย่างนุ่มนวล

“Silence is not weakness; it is a strategic retreat to gather strength.”
ความเงียบไม่ใช่ความอ่อนแอ แต่เป็นการถอยอย่างมีกลยุทธ์เพื่อรวบรวมความแข็งแกร่ง

“Actions create ripples; let your success make the noise.”
การกระทำสร้างแรงกระเพื่อม ปล่อยให้ความสำเร็จเป็นตัวส่งเสียง

“The best revenge is success achieved silently.”
การแก้แค้นที่ดีที่สุด คือความสำเร็จที่ได้มาอย่างเงียบๆ

“Speak less, listen more, and learn from the wisdom of silence.”
พูดให้น้อยลง ฟังให้มากขึ้น และเรียนรู้จากปัญญาแห่งความเงียบ

“In silence, we find the answers that words fail to express.”
ในความเงียบ เราจะพบคำตอบที่คำพูดไม่สามารถแสดงออกได้

“Success is the sweetest when it’s achieved in silence.”
ความสำเร็จจะหอมหวานที่สุด เมื่อได้มาอย่างเงียบๆ

“Silence is a source of power; use it wisely.”
ความเงียบเป็นแหล่งพลัง จงใช้มันอย่างฉลาด

“Let your actions be your loudest proclamation.”
ให้การกระทำของคุณเป็นการประกาศที่ดังที่สุดของคุณ

“Silence doesn’t mean ignorance; it signifies contemplation and understanding.”
ความเงียบไม่ได้หมายความว่าไม่รู้ แต่มันหมายถึงการไตร่ตรองและความเข้าใจ

“Don’t announce your moves; let them be the surprise that leaves others in awe.”
อย่าประกาศการเคลื่อนไหวของคุณ ปล่อยให้พวกเขาประหลาดใจที่คุณทำให้คนอื่นตกตะลึง

“Silence allows us to hear the whispers of our own potential.”
ความเงียบทำให้เราได้ยินเสียงกระซิบของศักยภาพในตัวเอง

“Success speaks volumes when you allow your achievements to do the talking.”
ความสำเร็จพูดได้มากมาย เมื่อคุณปล่อยให้ความสำเร็จของคุณพูด

“Let your silence be the response to negativity.”
จงปล่อยให้ความเงียบของคุณ เป็นการตอบสนองต่อการปฏิเสธ

“Silence is golden; it holds the secrets to greatness.”
ความเงียบคือทองคำ มันกุมความลับสู่ความยิ่งใหญ่

“A lion doesn’t roar before hunting; it moves in silence and strikes with precision.”
สิงโตไม่คำรามก่อนออกล่า มันจะเคลื่อนไหวอย่างเงียบ ๆ และจู่โจมอย่างแม่นยำ

“Silence is the canvas on which dreams are painted.”
ความเงียบคือผืนผ้าใบที่ใช้วาดความฝัน

“Sometimes, silence is the loudest battle cry.”
บางครั้ง ความเงียบก็เป็นเสียงต่อสู้ที่ดังที่สุด