20 คําคมภาษาอังกฤษ ความหมายดีๆ (Live your life intentionally.จงใช้ชีวิตอย่างตั้งใจ)

I remind myself that not every day is going to be a good day.
ฉันเตือนตัวเองว่าไม่ใช่ทุกวันจะเป็นวันที่ดี

It isn’t where you came from. It’s where you’re going that counts.-Ella Fitzgerald
มันไม่ใช่ที่ที่คุณจากมา มันอยู่ที่ว่าคุณจะไปที่ไหนต่างหากที่สำคัญ

You are enough just as you are.-Meghan Markle
คุณเป็นอย่างที่คุณเป็นก็พอ

Things left unsaid stay with us forever.
สิ่งที่ยังไม่ได้พูดจะอยู่กับเราตลอดไป

Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness.-Frank Tyger
ทำในสิ่งที่ชอบคืออิสระ ชอบในสิ่งที่ทำคือความสุข

If you look to others for fulfilment, you will never be fulfilled.
ถ้าคุณมองคนอื่นเพื่อความสมหวัง คุณจะไม่มีวันสมหวัง

You are the creator of your own reality.
คุณคือผู้สร้างความเป็นจริงของคุณเอง

In our lives, change is unavoidable, loss is unavoidable.
ในชีวิตของเรา การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

Live your life intentionally.
จงใช้ชีวิตอย่างตั้งใจ

Don’t close the book when bad things happen in your life, just turn the page and begin a new chapter.
อย่าปิดหนังสือเมื่อมีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ เพียงแค่พลิกหน้าและเริ่มต้นบทใหม่

Happiness is not having what you want. It is appreciating what you have.
ความสุขไม่ใช่การได้ในสิ่งที่ต้องการ แต่คือการเห็นคุณค่าในสิ่งที่มี

Believe you can and you’re halfway there.-Theodore Roosevelt
เชื่อว่าคุณทำได้ คุณก็มาถึงครึ่งทางแล้ว

Life is so ironic.It takes sadness to know what happiness is.
ชีวิตเป็นเรื่องตลก มันต้องเศร้าก่อนจึงรู้ว่าความสุขคืออะไร

You can keep moving forward without fretting over the past.
คุณสามารถเดินหน้าต่อไปได้โดยไม่กังวลกับอดีต

Care enough about yourself to make room for it in your life.
จงใส่ใจตัวเองให้เพียงพอเพื่อให้มีที่ว่างในชีวิตของคุณ

Everything you do comes back to you.
ทุกสิ่งที่คุณทำจะกลับมาหาคุณ

Not to cave into the voices inside your head that whisper you’re not good enough.
อย่าหมกมุ่นอยู่กับเสียงในหัวของคุณ ที่กระซิบว่าคุณไม่ดีพอ

Accept no one’s definition of your life.
อย่ายอมรับคำจำกัดความชีวิตของคุณจากใคร

“Do good”… and good things it will come back to you in unexpected ways.
“ทำดี” … แล้วสิ่งดีๆก็จะกลับมาหาคุณแบบคาดไม่ถึง

When admiring other people’s gardens, don’t forget to tend to your own flowers.-Sanober Khan
เมื่อชื่นชมสวนของคนอื่น อย่าลืมดูแลดอกไม้ของคุณเองด้วย