20 คําคม mindset ภาษาอังกฤษ (Live your beliefs.จงใช้ชีวิตตามความเชื่อของคุณ)

When you have a dream, you’ve got to grab it and never let go.-Carol Burnett
เมื่อคุณมีความฝัน คุณต้องคว้ามันไว้และอย่าปล่อยมือ

There is nothing impossible to they who will try.-Alexander the Great
ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ สำหรับผู้ที่จะพยายาม

No one gets through unscathed. We are all going to have a few scratches on us.
ไม่มีใครผ่านไปได้โดยไม่ได้รับบาดเจ็บ เราทุกคนจะมีรอยขีดข่วนเล็กน้อย

You define your own life. Don’t let other people write your script.-Oprah Winfrey
คุณกำหนดชีวิตของคุณเอง อย่าปล่อยให้คนอื่นเขียนสคริปต์ของคุณ

At the end of the day, whether or not those people are comfortable with how you’re living your life doesn’t matter. What matters is whether you’re comfortable with it.-Dr. Phil
ท้ายที่สุดแล้ว คนเหล่านั้นจะพอใจกับการใช้ชีวิตของคุณหรือไม่นั้น ไม่ใช่เรื่องสำคัญ สิ่งสำคัญคือคุณพอใจกับมันหรือไม่

Nobody sets the rules but you. You can design your own life.
ไม่มีใครกำหนดกฎเกณฑ์ได้นอกจากคุณ คุณออกแบบชีวิตของคุณเองได้

You can be everything.
คุณสามารถเป็นได้ทุกอย่าง

Belief creates the actual fact.-William James
ความเชื่อสร้างความจริง

Just don’t give up trying to do what you really want to do.
อย่าล้มเลิกที่จะทำในสิ่งที่คุณอยากทำ

We must let go of the life we have planned, so as to accept the one that is waiting for us.-Joseph Campbell
เราต้องละทิ้งชีวิตที่เราวางแผนไว้ เพื่อยอมรับชีวิตที่กำลังรอเราอยู่

Expect trouble as an inevitable part of life.
จงคาดหวังให้ปัญหา เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

You must do the thing you think you cannot do.
คุณต้องทำในสิ่งที่คุณคิดว่าคุณไม่สามารถทำได้

Live your beliefs.
จงใช้ชีวิตตามความเชื่อของคุณ

Our lives are stories in which we write.
ชีวิตของเราคือเรื่องราวที่เราเขียน

Knowing what must be done does away with fear.
การรู้ว่าต้องทำอะไร ความกลัวก็จะหายไป

Dreams don’t have to just be dreams. You can make it a reality.
ความฝันไม่จำเป็นต้องเป็นเพียงแค่ความฝัน คุณสามารถทำให้มันเป็นจริงได้

You have to be where you are to get where you need to go.- Amy Poehler
คุณต้องอยู่ในที่ที่คุณจะไปให้ได้

when you become afraid, just don’t be afraid.
เมื่อคุณกลัว จงอย่ากลัว

We have to let go of who we think we should be and embrace what is.-Achea Redd
เราต้องละทิ้งสิ่งที่เราคิดว่าเราควรเป็น และยอมรับในสิ่งที่เป็น

We’ve gotta listen more and talk less.
เราต้องฟังมากขึ้นและพูดน้อยลง