20 ประโยคฮีลใจ ภาษาอังกฤษ (Your life is important! ชีวิตของคุณมีความสำคัญ!)

Life will always have up and downs, and nobody can be happy all the time.
ชีวิตย่อมมีขึ้นมีลง ไม่มีใครมีความสุขได้ตลอดเวลา

You’ve got a lot of reasons to be happy.
คุณมีเหตุผลมากมายที่จะมีความสุข

To be happy is not the ultimate aspect of life.But, It is the fundamental aspect of life.
การมีความสุขไม่ใช่แง่มุมสุดท้ายของชีวิต เป็นพื้นฐานสำคัญของชีวิต

The first thing you must do is transform yourself into a joyous being.
สิ่งแรกที่คุณต้องทำคือ เปลี่ยนตัวเองให้เป็นสิ่งมีชีวิตที่สนุกสนาน

When you were a child you were simply happy.That is your nature.You can take charge of it.
เมื่อคุณยังเป็นเด็กคุณมีความสุข นั่นคือธรรมชาติของคุณ คุณสามารถดูแลมันได้

The quality of your life depends upon how peaceful and joyous you are within yourself.
คุณภาพชีวิตของคุณ ขึ้นอยู่กับความสงบและความสุขภายในตัวคุณ

Your life is important!
ชีวิตของคุณมีความสำคัญ!

People want lives filled with love and fellowship, not lives filled with stress and separation.
ทุกคนต้องการชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักและมิตรภาพ ไม่ใช่ชีวิตที่เต็มไปด้วยความเครียดและการพลัดพราก

Stress accounts for over 60% of doctor visits.
ความเครียดเป็นสาเหตุของการไปพบแพทย์มากกว่า 60%

I had many reasons to be happy.
ฉันมีเหตุผลมากมายที่จะมีความสุข

Do let the sun go down on anger.
อย่าปล่อยให้ดวงอาทิตย์ตกด้วยความโกรธ

I deliberately act cheery, and I find myself actually feeling happier.
ฉันจงใจทำตัวร่าเริง และพบว่าตัวเองรู้สึกมีความสุขมากขึ้น

Exercise has such a profound effect on our happiness and well-being that it is an effective.
การออกกำลังกาย มีผลอย่างมากต่อความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีของเรา

No one is perfect, yet we often expect ourselves to be.
ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ แต่เรามักคาดหวังให้ตัวเองสมบูรณ์แบบ

Stop comparing yourself to others.
เลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น

Forgive yourself for your past.
จงให้อภัยตัวเองสำหรับอดีตของคุณ

Let your tears run, don’t fake a smile, and don’t laugh when it’s not natural.
จงปล่อยให้น้ำตาไหล อย่าเสแสร้งยิ้ม และอย่าหัวเราะเมื่อมันไม่เป็นธรรมชาติ

It takes courage to live the life that you want to.
คุณต้องใช้ความกล้าหาญ ในการใช้ชีวิตที่คุณต้องการ

Be who you truly are, and honor the values in your life.
จงเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริง และให้เกียรติคุณค่าในชีวิตของคุณ

Don’t confuse it with weakness.You are not alone in this world.
อย่าสับสนกับความอ่อนแอ คุณไม่ได้อยู่ในโลกใบนี้คนเดียว