20 แคปชั่นขอบคุณมิตรภาพดี ๆ ภาษาอังกฤษ [A true friend is someone who believes in you.เพื่อนแท้คือคนที่เชื่อมั่นในตัวคุณ]

A friend is someone who knows the song in your heart and can sing it back to you when you have forgotten the words. – Unknown
เพื่อนคือคนที่รู้จักเพลงในหัวใจของคุณ และร้องเพลงนั้นกลับมา เมื่อคุณลืมคำนั้นไปแล้ว

Friendship is not about whom you have known the longest… It’s about who came, and never left your side. – Unknown
มิตรภาพไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณรู้จักใครนานที่สุด… แต่อยู่ที่ว่าใครเข้ามาและไม่เคยทิ้งคุณไปไหน

A true friend is someone who accepts your past, supports your present, and encourages your future. – Unknown
เพื่อนแท้คือคนที่ยอมรับอดีต สนับสนุนปัจจุบัน และส่งเสริมอนาคตของคุณ

Friendship is the key to a lifetime of happiness. – Unknown
มิตรภาพคือกุญแจสู่ความสุขตลอดชีวิต

A friend is one who knows all about you and still loves you. – Unknown
เพื่อนคือคนที่รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับคุณและยังรักคุณ

Friendship is the greatest gift in the world. It cannot be bought or sold; it must be earned. – Unknown
มิตรภาพคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ไม่สามารถซื้อหรือขายได้ แต่เราต้องได้รับมัน

A true friend is someone who knows you’re not perfect but treats you as if you are. – Unknown
เพื่อนแท้คือคนที่รู้ว่าคุณไม่สมบูรณ์แบบ แต่ปฏิบัติต่อคุณ ราวกับว่าคุณคือคนที่สมบูรณ์แบบ

Friendship is like a rainbow between two hearts. – Unknown
มิตรภาพเปรียบเสมือนสายรุ้งระหว่างสองหัวใจ

A true friend is someone who believes in you even when you have ceased to believe in yourself. – Unknown
เพื่อนแท้คือคนที่เชื่อมั่นในตัวคุณ แม้ว่าคุณจะไม่เชื่อมั่นในตัวเองก็ตาม

Friendship is a precious gift that cannot be bought, sold. – Unknown
มิตรภาพคือของขวัญล้ำค่าที่ซื้อขายไม่ได้

Friendship is the only thing in the world that is stronger than love. – Unknown
มิตรภาพเป็นสิ่งเดียวในโลกที่แข็งแกร่งกว่าความรัก

A true friend is someone who is always there for you, no matter what. – Unknown
เพื่อนแท้คือคนที่อยู่เคียงข้างคุณเสมอ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม

Friendship is a single soul dwelling in two bodies. – Aristotle
มิตรภาพคือจิตวิญญาณดวงเดียวที่อาศัยอยู่ในสองร่าง

A true friend is someone who is there to celebrate your successes and offer a shoulder to lean on during your failures. – Unknown
เพื่อนแท้คือคนที่อยู่เคียงข้างเพื่อฉลองความสำเร็จของคุณ และเสนอไหล่ให้คุณพึ่งพา ในยามที่คุณล้มเหลว

Friendship is the art of being there for each other, even when miles apart. – Unknown
มิตรภาพคือศิลปะของการอยู่เคียงข้างกัน แม้อยู่ห่างไกลกัน

A friend is someone who can make you laugh even in the darkest of times. – Unknown
เพื่อนคือคนที่ทำให้คุณหัวเราะได้ แม้ในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุด

Friendship is a bond that grows stronger with time and withstands the tests of life. – Unknown
มิตรภาพคือสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้นตามกาลเวลา และทนทานต่อบททดสอบของชีวิต

A true friend is someone who knows all your flaws but chooses to see the best in you. – Unknown
เพื่อนแท้คือคนที่รู้ข้อบกพร่องทั้งหมดของคุณ แต่เลือกที่จะเห็นสิ่งที่ดีที่สุดในตัวคุณ

Friendship is like a treasure that enriches your life with love, support, and understanding. – Unknown
มิตรภาพเป็นเหมือนขุมทรัพย์ ที่ยกระดับชีวิตของคุณด้วยความรัก สนับสนุน และเข้าใจ

A friend is someone who lifts you up when you’re feeling down and helps you soar when you’re already flying. – Unknown
เพื่อนคือคนที่พยุงคุณขึ้นเมื่อคุณรู้สึกแย่ และช่วยให้คุณทะยานขึ้นเมื่อคุณกำลังโบยบิน

Friendship is a treasure that enriches your life and leaves footprints on your heart. – Unknown
มิตรภาพคือขุมทรัพย์ที่ยกระดับชีวิตของคุณและฝากรอยเท้าไว้ในหัวใจของคุณ