20 แคปชั่นชีวิตง่าย ๆ ภาษาอังกฤษ [Happiness exists within us.ความสุข มีอยู่ในตัวเรา]

“Love is the master key that opens the gates of happiness.” – Oliver Wendell Holmes Sr.
ความรักคือกุญแจดอกสำคัญที่จะเปิดประตูแห่งความสุข

“Happiness is not in the mere possession of money; it lies in the joy of achievement, in the thrill of creative effort.” – Franklin D. Roosevelt
ความสุขไม่ได้อยู่ที่การครอบครองเงินเพียงอย่างเดียว แต่อยู่ในความสุขของความสำเร็จ ความตื่นเต้นของความพยายามสร้างสรรค์

“The greatest happiness is to love and be loved.” – George Sand
ความสุขที่สุดคือการได้รักและถูกรัก

“The secret to happiness is freedom… And the secret to freedom is courage.” – Thucydides
ความลับของความสุขคืออิสรภาพ… และความลับของอิสรภาพคือความกล้าหาญ

“Happiness consists in giving, and in serving others.” – Henry Drummond
ความสุขประกอบด้วยการให้และการรับใช้ผู้อื่น

“Love is when the other person’s happiness is more important than your own.” – H. Jackson Brown Jr.
ความรักคือการที่ความสุขของคนอื่นสำคัญกว่าความสุขของคุณเอง

“Happiness is the art of never holding in your mind the memory of any unpleasant thing that has passed.”
ความสุขคือศิลปะของการไม่เก็บความทรงจำเกี่ยวกับสิ่งไม่พึงประสงค์ใดๆ ที่ผ่านไปแล้วไว้ในใจ

“The best way to find happiness is to find it within yourself.”
วิธีที่ดีที่สุดในการค้นหาความสุขคือการค้นหาในตัวคุณเอง

“The secret to happiness is not in doing what one likes to do, but in liking what one has to do.” – James M. Barrie
เคล็ดลับของความสุขไม่ได้อยู่ที่การทำในสิ่งที่ชอบ แต่อยู่ที่ความชอบในสิ่งที่ทำ

“Happiness is not something ready-made. It comes from your own actions.” – Dalai Lama
ความสุขไม่ใช่สิ่งสำเร็จรูป มันมาจากการกระทำของคุณเอง

“The most important thing is to enjoy your life—to be happy—it’s all that matters.” – Audrey Hepburn
สิ่งที่สำคัญที่สุดคือสนุกกับชีวิตของคุณ – มีความสุข – มันคือทั้งหมดที่สำคัญ

“The happiness you feel is in direct proportion to the love you give.” – Oprah Winfrey
ความสุขที่คุณรู้สึกนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับความรักที่คุณมอบให้

“True happiness comes from the joy of deeds well done.” – Antoine de Saint-Exup?ry
ความสุขที่แท้จริงมาจากความสุขจากการทำดี

“Happiness is not a state to arrive at, but a manner of traveling.” – Margaret Lee Runbeck
ความสุขไม่ใช่สถานะที่จะไปถึง แต่เป็นลักษณะของการเดินทาง

“The greatest happiness of life is the conviction that we are loved.” – Victor Hugo
ความสุขที่สุดของชีวิตคือความเชื่อมั่นว่าเราเป็นที่รัก

“The happiest people are those who think the most interesting thoughts.” – William Lyon Phelps
คนที่มีความสุขที่สุดคือคนที่คิดอะไรที่น่าสนใจที่สุด

“Happiness is a choice. You can choose to be happy. There’s going to be stress in life, but it’s your choice whether you let it affect you or not.” – Valerie Bertinelli
ความสุขคือทางเลือก คุณเลือกที่จะมีความสุขได้ ถึงชีวิตจะมีความเครียด แต่คุณเลือกได้ว่าจะปล่อยให้มันกระทบคุณหรือไม่

“The grand essentials of happiness are: something to do, something to love, and something to hope for.” – Allan K. Chalmers
สิ่งสำคัญที่สุดของความสุขคือ: มีอะไรให้ทำ มีอะไรให้รัก มีอะไรให้หวัง

“Love is a canvas furnished by nature and embroidered by imagination.” – Voltaire
ความรักคือผืนผ้าใบที่แต่งแต้มโดยธรรมชาติ และถักทอด้วยจินตนาการ

Joy doesn’t exist in the world, it exists in us.-Benjamin Franklin
ความสุขไม่มีอยู่ในโลก แต่มีอยู่ในตัวเรา