25 คติในการทํางาน ภาษาอังกฤษ (The future depends on what you do today.อนาคตขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณทำในวันนี้)

The harder you work, the luckier you get.
ยิ่งคุณทำงานหนักมากเท่าไหร่ คุณก็ยิ่งโชคดีเท่านั้น

Don’t be afraid of the work.The more you do it, the better you get at it.
อย่าไปกลัวงานเข้า ยิ่งคุณทำมันมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งได้รับมันมากขึ้นเท่านั้น

Be willing to put in the time and the effort to be the best at what you do.
จงเต็มใจทุ่มเทเวลา และพยายามทำให้ดีที่สุดในสิ่งที่คุณทำ

Be proud of yourself and all the hard work you are putting in every day.
จงภูมิใจในตัวเอง และการทำงานหนักที่คุณทำทุกวัน

It’s no secret that putting in hard work is the key to success.
ไม่มีความลับ การทำงานหนักคือกุญแจสู่ความสำเร็จ

With hard work and hope, anything is possible.
ด้วยความพยายามและความหวัง ทุกสิ่งย่อมเป็นไปได้

You will never regret working hard because hard work always pays off.
คุณจะไม่เสียใจที่ทำงานหนัก เพราะการทำงานหนักให้ผลตอบแทนเสมอ

Take your rest as seriously as your hustle.
พักผ่อนอย่างจริงจัง พอ ๆ กับความวุ่นวาย

Set a goal that makes you want to get out of bed in the morning.
ตั้งเป้าหมายที่ทำให้คุณอยากลุกจากเตียงในตอนเช้า

Your future is created by what you do today…no tomorrow!
อนาคตของคุณสร้างขึ้นจากสิ่งที่คุณทำในวันนี้ . . . ไม่ใช่วันพรุ่งนี้!

Learning is like rowing upstream, not to advance is to drop back.
การเรียนรู้ก็เหมือนการพายเรือทวนน้ำ ไม่ก้าวหน้า ก็ถอยหลัง

We must travel in the direction of our fear.-John Berryman
เราต้องเดินทางในทิศทางที่เรากลัว

Being emotionally intelligent isn’t just valuable in your professional life.
ความฉลาดทางอารมณ์ไม่ได้มีประโยชน์แค่ในชีวิตการทำงานเท่านั้น มันสำคัญต่อชีวิตส่วนตัวของคุณเช่นกัน

Mental toughness refers to moving on on and continue trying even in most difficult situations in the life .
ความแข็งแกร่งทางจิตใจ หมายถึงการเดินหน้าต่อไปและพยายามต่อไป แม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากที่สุดในชีวิต

Success often hinges on the ability to quickly adjust to the change.
ความสำเร็จ มักขึ้นอยู่กับความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว

A tree does not grow overnight and bear fruit.Everything needs time to grow.
ต้นไม้ไม่ได้เติบโตในชั่วข้ามคืนและเกิดผล ทุกอย่างต้องใช้เวลาในการเติบโต

To be successful, it takes patience.
การที่เราจะประสบความสำเร็จ ต้องใช้ความอดทน

Learn how to be more patient than everybody else and keep doing the hard work.
เรียนรู้ที่จะอดทนมากกว่าคนอื่น ๆ และทำงานหนักต่อไป

Goal setting is one of the keys to success in life.
การตั้งเป้าหมายเป็นหนึ่งในกุญแจสู่ความสำเร็จในชีวิต

Increase in confidence, less anxious feelings, reduced stress and enhanced knowledge.
เพิ่มความมั่นใจ ลดความรู้สึกวิตกกังวล ลดความเครียดและเพิ่มพูนความรู้

Everything you want is on the other side of fear.
ทุกสิ่งที่คุณต้องการ ล้วนอยู่อีกด้านของความกลัว

We are once again at the start of a workweek.
เรามาเริ่มต้นสัปดาห์การทำงานกันอีกครั้ง

When we strive to become better than we are, everything around us becomes better too.-Paulo Coelho
เมื่อเราพยายามทำให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ ทุกสิ่งรอบตัวเราจะดีขึ้นด้วย

Just one small positive thought in the morning can change your whole day.-Dalai Lama
เพียงความคิดเชิงบวกเล็กๆ น้อยๆ ในตอนเช้า ก็สามารถเปลี่ยนวันทั้งวันของคุณได้

The future depends on what you do today.-Mahatma Gandhi
อนาคตขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณทำในวันนี้

You create your own opportunities.
จงจำไว้ว่า คุณเท่านั้นที่จะสร้างโอกาสของตัวคุณเองได้