25 คำคมเพื่อน มิตรภาพดี ๆ ภาษาอังกฤษ [A true friend is someone who never judges you.เพื่อนแท้คือคนที่ไม่เคยตัดสินคุณ]

Friendship is a garden of beautiful memories, nurtured with care and kindness. – Unknown
มิตรภาพคือสวนแห่งความทรงจำที่สวยงาม หล่อเลี้ยงด้วยความเอาใจใส่และความเมตตา

A true friend is someone who accepts you for who you are and encourages you to become the best version of yourself. – Unknown
เพื่อนแท้คือคนที่ยอมรับในสิ่งที่คุณเป็น และสนับสนุนให้คุณเป็นตัวของตัวเอง ในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด

A friend is someone who stands by your side when everyone else turns their back on you. – Unknown
เพื่อนคือคนที่ยืนเคียงข้างคุณเมื่อคนอื่นหันหลังให้คุณ

A true friend is someone who sees the potential in you that others overlook and helps you unleash it. – Unknown
เพื่อนแท้คือคนที่มองเห็นศักยภาพในตัวคุณที่คนอื่นมองข้าม และช่วยคุณปลดปล่อยมันออกมา

Friendship is a ray of sunshine on a cloudy day, warming your heart and brightening your spirit. – Unknown
มิตรภาพคือแสงตะวันในวันที่มีเมฆมาก ทำให้หัวใจของคุณอบอุ่นและทำให้จิตวิญญาณของคุณสดใส

A friend is someone who knows your story and becomes a character in it, enriching the plot with love and laughter. – Unknown
เพื่อนคือคนที่รู้เรื่องของคุณและกลายเป็นตัวละครในนั้น ทำให้โครงเรื่องเต็มไปด้วยความรักและเสียงหัวเราะ

Friendship is a journey that is best traveled together, hand in hand. – Unknown
มิตรภาพคือการเดินทางที่ดีที่สุด คือเดินทางด้วยกัน จับมือกัน

A true friend is someone who never judges you and accepts you with open arms. – Unknown
เพื่อนแท้คือคนที่ไม่เคยตัดสินคุณและยอมรับคุณด้วยแขนที่เปิดกว้าง

Friendship is a tapestry woven with trust, loyalty, and unwavering support. – Unknown
มิตรภาพคือพรมที่ถักทอด้วยความไว้วางใจ ความภักดี และการสนับสนุนที่ไม่เปลี่ยนแปลง

A friend is someone who celebrates your victories as if they were their own. – Unknown
เพื่อนคือคนที่ฉลองชัยชนะของคุณ ราวกับว่าเป็นชัยชนะของเขาเอง

Friendship is a symphony of laughter, tears, and shared experiences. – Unknown
มิตรภาพคือเสียงเพลงที่ไพเราะ เสียงหัวเราะ น้ำตา และประสบการณ์ร่วมกัน

A true friend is someone who knows how to comfort you with just a glance and a smile. – Unknown
เพื่อนแท้คือคนที่รู้วิธีที่จะปลอบโยนคุณ เพียงแค่เหลือบมองและยิ้ม

Friendship is a sanctuary where you can be your true self without fear of judgment. – Unknown
มิตรภาพเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่คุณสามารถเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณ โดยไม่ต้องกลัวการตัดสิน

A friend is someone who gives you wings to fly and roots to come back to. – Unknown
เพื่อนคือคนที่ให้ปีกคุณโบยบินและหยั่งรากเพื่อกลับมาหา

Friendship is a dance of souls, moving to the rhythm of love and understanding. – Unknown
มิตรภาพคือการเต้นรำของจิตวิญญาณ เคลื่อนไปตามจังหวะของความรักและความเข้าใจ

A true friend is someone who challenges you to be better and supports you every step of the way. – Unknown
เพื่อนแท้คือคนที่ท้าให้คุณเก่งขึ้นและสนับสนุนคุณในทุกย่างก้าว

Friendship is a gift that keeps on giving, filling your life with joy and happiness. – Unknown
มิตรภาพคือของขวัญที่มอบให้ เติมเต็มชีวิตของคุณด้วยความสนุกและความสุข

A friend is someone who believes in your dreams, even when you doubt yourself. – Unknown
เพื่อนคือคนที่เชื่อในความฝันของคุณ แม้ว่าคุณจะสงสัยในตัวเองก็ตาม

Friendship is a bond that transcends time and distance, remaining strong and unbreakable. – Unknown
มิตรภาพคือสายสัมพันธ์ที่อยู่เหนือกาลเวลาและระยะทาง โดยยังคงแข็งแกร่งและไม่แตกหัก

A true friend is someone who knows how to mend your broken heart and make you whole again. – Unknown
เพื่อนแท้คือคนที่รู้วิธีซ่อมแซมหัวใจที่แตกสลายของคุณ และทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นอีกครั้ง

Friendship is a constellation of shared memories, shining brightly in the night sky of life. – Unknown
มิตรภาพคือกลุ่มดาวแห่งความทรงจำร่วมกัน ส่องแสงเจิดจ้าในท้องฟ้ายามราตรีแห่งชีวิต

A friend is someone who can finish your sentences and understand your thoughts without words. – Unknown
เพื่อนคือคนที่สามารถจบประโยคของคุณ และเข้าใจความคิดของคุณ โดยไม่ต้องใช้คำพูด

Friendship is a refuge where you can find solace and strength in times of need. – Unknown
มิตรภาพคือที่หลบภัย ที่คุณสามารถหาสิ่งปลอบใจ และความเข้มแข็งในยามที่ต้องการ

A true friend is someone who never gives up on you, even when you’ve given up on yourself. – Unknown
เพื่อนแท้คือคนที่ไม่เคยทอดทิ้งคุณ แม้ว่าคุณจะยอมแพ้ในตัวเองก็ตาม

Friendship is a garden that blooms with trust, forgiveness, and unconditional love. – Unknown
มิตรภาพคือสวนที่ผลิบานด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจ การให้อภัย และความรักที่ไม่มีเงื่อนไข