25 แคปชั่นฮีลใจ คําให้กําลังใจ ภาษาอังกฤษ (Don’t fear alone time.อย่ากลัวเวลาอยู่คนเดียว)

Nothing is more important than your health.
ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าสุขภาพของคุณ

Every day, try to do something nice, no matter how little, for someone.
ทุก ๆ วัน พยายามทำสิ่งดี ๆ ให้ใครสักคน ไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตาม

Being happy for life doesn’t mean that there will never be sorrow.
การมีความสุขตลอดชีวิต ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีวันเศร้าโศก

Because finding happiness doesn’t have to be complicated.
เพราะการหาความสุขไม่จำเป็นต้องมีอะไรซับซ้อน

Be thankful for what you have and for the good people in your life.
จงขอบคุณสิ่งที่คุณมี และคนดี ๆ ในชีวิตของคุณ

So spend time with family and friends who make you feel happy.
จงใช้เวลากับครอบครัวและเพื่อน ที่ทำให้คุณรู้สึกมีความสุข

If you can’t avoid negative people altogether, try to limit your exposure to them.
หากคุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงคนที่คิดลบได้ ให้พยายามจำกัดการเปิดรับพวกเขา

Doing more of what you love will help bring more joy into your life.
การทำในสิ่งที่คุณรักมากขึ้น จะช่วยให้ชีวิตคุณมีความสุขมากขึ้น

Finding true happiness sometimes necessitates changes.
บางครั้งการค้นหาความสุขที่แท้จริง ก็จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง

Sustainable happiness comes from accepting yourself, your life, and the people around you.
ความสุขที่ยั่งยืน เกิดจากการยอมรับตัวเอง ชีวิต และคนรอบข้าง

People often tend to focus on what they can’t do rather than on all the great things they are capable of.
คนเรามักให้ความสำคัญกับสิ่งที่พวกเขาทำไม่ได้ มากกว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่พวกเขาสามารถทำได้

You can’t expect a happy life if you aren’t content and happy with yourself.
คุณไม่สามารถคาดหวังชีวิตที่มีความสุขได้ หากคุณไม่พอใจและมีความสุขกับตัวเอง

Being content and proud of yourself is the starting point for lasting happiness.
ความพอใจและภูมิใจในตัวเอง เป็นจุดเริ่มต้นของความสุขที่ยั่งยืน

Don’t depend too much on anyone in this world.Even your shadow leaves you when you’re in darkness.
อย่าพึ่งใครในโลกนี้มากเกินไป แม้แต่เงาของคุณ ก็ยังทิ้งคุณไปเมื่อคุณอยู่ในความมืด

When it hurts, observe.Life is trying to teach you something.
เมื่อเจ็บให้ตั้งข้อสังเกต ว่าชีวิตกำลังพยายามสอนบางอย่างให้คุณ

Don’t let others influence your emotions.
อย่าปล่อยให้คนอื่นมีอิทธิพลต่ออารมณ์ของคุณ

Don’t give up after the first failure.
อย่ายอมแพ้ หลังจากความล้มเหลวครั้งแรก

Don’t fear alone time.
อย่ากลัวเวลาอยู่คนเดียว

The strongest hearts have the most scars.
หัวใจที่แข็งแกร่งที่สุด ย่อมมีรอยแผลเป็นมากที่สุด

There’s no greater investment than self-growth.
ไม่มีการลงทุนใด ที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าการเติบโตด้วยตนเอง

Judge no one, just improve yourself.
อย่าตัดสินใคร แค่ปรับปรุงตัวเอง

I was quiet, but I was not blind.
ฉันเงียบแต่ฉันไม่ได้ตาบอด

It’s not over when you lose it’s over when you quit.
มันไม่จบเมื่อคุณแพ้ มันจบลงเมื่อคุณเลิก

Focus on your goals then work for it.
มุ่งเน้นไปที่เป้าหมายของคุณแล้วลงมือทำ

Discipline is doing what needs to be done, even if you don’t want to do it.
วินัยคือการทำในสิ่งที่ต้องทำ แม้ว่าคุณจะไม่อยากทำก็ตาม