30 คำคมเพื่อนรัก เพื่อนแท้ มิตรภาพดี ๆ ภาษาอังกฤษ [A true friend listens with the heart.เพื่อนแท้จะฟังด้วยใจ]

A true friend is a treasure beyond measure.
เพื่อนแท้คือขุมทรัพย์ที่เกินจะวัดได้

In good times and bad, true friends stand by your side.
ในช่วงเวลาที่ดีและไม่ดี เพื่อนแท้จะคอยอยู่เคียงข้างคุณ

A true friend listens with the heart, not just the ears.
เพื่อนแท้ฟังด้วยใจ ไม่ใช่แค่หู

Friends share tears and laughter, creating memories that last forever.
เพื่อนแบ่งปันน้ำตาและเสียงหัวเราะ สร้างความทรงจำที่คงอยู่ตลอดไป

True friends see the best in you, even when you can’t see it yourself.
เพื่อนแท้มองเห็นสิ่งที่ดีที่สุดในตัวคุณ แม้ว่าตัวคุณเองจะมองไม่เห็นก็ตาม

Good friends remind you that you are never alone.
เพื่อนที่ดีเตือนคุณว่าคุณไม่เคยอยู่คนเดียว

Good friends bring out the best in each other.
เพื่อนที่ดีจะดึงสิ่งที่ดีที่สุดของกันและกันออกมา

A true friend is a ray of sunshine on a cloudy day.
เพื่อนแท้คือแสงตะวันในวันที่เมฆครึ้ม

True friends are the family we choose.
เพื่อนแท้คือครอบครัวที่เราเลือก

A friend’s loyalty is a priceless gift.
ความภักดีของเพื่อนเป็นของขวัญล้ำค่า

A true friend is like a mirror, reflecting the best version of you.
เพื่อนแท้เป็นเหมือนกระจกเงา สะท้อนตัวตนของคุณในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด

A strong friendship can weather any storm.
มิตรภาพที่แน่นแฟ้นสามารถฝ่าฟันทุกพายุ

In the company of true friends, there’s no need to pretend.
ในกลุ่มเพื่อนแท้ ไม่จำเป็นต้องเสแสร้ง

Good friends make ordinary moments extraordinary.
เพื่อนที่ดีทำให้ช่วงเวลาธรรมดากลายเป็นพิเศษได้

A true friend’s support lifts you higher than you can go alone.
การสนับสนุนจากเพื่อนที่แท้ จะยกระดับคุณให้สูงกว่าที่คุณสามารถทำได้คนเดียว

The joy of life multiplies with the presence of good friends.
ความสุขของชีวิตทวีคูณด้วยการมีเพื่อนที่ดี

Good friends make the journey of life worthwhile.
เพื่อนที่ดีทำให้การเดินทางของชีวิตมีค่า

True friends light up your life like stars in the night sky.
เพื่อนแท้ทำให้ชีวิตของคุณสว่างไสวเหมือนดวงดาวบนท้องฟ้ายามค่ำคืน

A friend’s trust is more valuable than gold.
ความเชื่อใจของเพื่อนมีค่ามากกว่าทองคำ

Good friends are the glue that holds our hearts together.
เพื่อนที่ดีคือกาวที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราไว้ด้วยกัน

True friends are there to celebrate your successes and comfort your failures.
เพื่อนแท้อยู่ที่นั่นเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จของคุณและปลอบโยนความล้มเหลวของคุณ

In the arms of a true friend, you find solace and understanding.
ในอ้อมแขนของเพื่อนแท้ คุณจะพบความปลอบใจและความเข้าใจ

A true friend’s love knows no boundaries.
ความรักของเพื่อนแท้ไม่มีขอบเขต

Good friends make you laugh until your sides ache.
เพื่อนที่ดีทำให้คุณหัวเราะจนกระดูกซีดเลยค่ะ

Friendship grows stronger with time and shared experiences.
มิตรภาพแข็งแกร่งขึ้นตามกาลเวลาและประสบการณ์ที่มีร่วมกัน

A true friend’s presence is a balm for the soul.
เวลามีเพื่อนที่แท้จริงที่อยู่กับเรา ก็เหมือนกับการใส่การบำรุงใจให้กับจิตใจ

Good friends make the world a brighter place.
เพื่อนที่ดีทำให้โลกนี้สดใสขึ้น

In the tapestry of life, true friends are the vibrant threads.
ในผืนผ้าแห่งชีวิต เพื่อนแท้คือสายใยที่มีชีวิตชีวา

A true friend’s advice is worth its weight in gold.
คำแนะนำของเพื่อนแท้มีค่าดั่งทองคำ

Friendship is the bridge that connects hearts across distances.
มิตรภาพคือสะพานที่เชื่อมโยงใจข้ามระยะทาง