30 ประโยคการเดินทาง ภาษาอังกฤษ (Once a year, go someplace you’ve never been before.ปีละครั้ง จงไปในที่ที่คุณไม่เคยไปมาก่อน)

Remember that happiness is a way of travel, not a destination.
จำไว้ว่าความสุขคือการเดินทาง ไม่ใช่จุดหมายปลายทาง

The world is a book and those who do not travel read only one page.
โลกคือหนังสือ และผู้ที่ไม่เดินทางอ่านเพียงหน้าเดียว

Travel is my therapy.
การเดินทางคือการบำบัดของฉัน

In the end, we only regret the chances we didn’t take ” In 2017, we took an exciting and scary step.
ในท้ายที่สุด เราได้แต่เสียใจกับโอกาสที่เราไม่ได้คว้าไว้

Travel is an investment in yourself.
การเดินทางคือการลงทุนในตัวคุณเอง

The journey of a thousand miles begins with a single step.
การเดินทางนับพันไมล์ เริ่มต้นด้วยก้าวเดียว

Some beautiful paths can’t be discovered without getting lost.
เส้นทางที่สวยงามบางเส้นทาง ไม่สามารถค้นพบได้หากไม่หลงทาง

Collect Moments, Not Things.
จงเก็บช่วงเวลา ไม่ใช่สิ่งของ

Live life with no excuses, travel with no regret.
ใช้ชีวิตโดยไม่มีข้อแก้ตัว เดินทางโดยไม่เสียใจ

Adventures are the best way to learn.
การผจญภัย เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเรียนรู้

Once a year, go someplace you’ve never been before.
ปีละครั้ง จงไปในที่ที่คุณไม่เคยไปมาก่อน

Of all the books in the world.The best stories are found between the pages of a passport.
ในบรรดาหนังสือทั้งหมดในโลก เรื่องราวที่ดีที่สุดอยู่ระหว่างหน้าหนังสือเดินทาง

If we were meant to stay in one place, we’d have roots instead of feet.
ถ้าเราตั้งใจจะอยู่ในที่เดียว เราก็ต้องมีรากแทนที่จะเป็นเท้า

Don’t let fear get in the way of the life you are meant to live.
อย่าให้ความกลัว มาขวางทางชีวิตที่คุณควรจะมีชีวิตอยู่

Go where you feel most alive.
ไปในที่ที่คุณรู้สึกมีชีวิตชีวาที่สุด

The only impossible journey is the one you never begin.-Tony Robbins
การเดินทางที่เป็นไปไม่ได้เพียงอย่างเดียว คือสิ่งที่คุณไม่เคยเริ่มต้น

I have found out that there ain’t no surer way to find out whether you like people or hate them than to travel with them.-Mark Twain
ฉันพบว่า ไม่มีวิธีใดที่จะรู้ว่าคุณชอบใครหรือเกลียดใคร มากไปกว่าการไปเที่ยวกับพวกเขา

Once you have traveled, the voyage never ends.
เมื่อคุณเดินทางแล้ว การเดินทางจะไม่มีวันสิ้นสุด

Travel is an investment in yourself.
การเดินทางคือการลงทุนในตัวเอง

Travel far enough, you meet yourself.-David Mitchell
เดินทางให้ไกลพอ แล้วคุณจะพบกับตัวคุณเอง

The journey of life is never complete without a friend to share the memories.
การเดินทางของชีวิตจะไม่มีวันสมบูรณ์ หากปราศจากเพื่อนที่จะแบ่งปันความทรงจำ

The main thing that you have to remember on this journey is, just be nice to everyone and always smile. -Ed Sheeran
สิ่งสำคัญที่คุณต้องจำไว้ในการเดินทางครั้งนี้คือ ทำดีกับทุกคนและยิ้มเสมอ

Life is a journey that have a lot different paths, but any path you choose use it as your destiny.
ชีวิตคือการเดินทางที่มีเส้นทางหลากหลาย แต่เส้นทางใดที่คุณเลือกใช้ มันเป็นโชคชะตาของคุณ

Life’s a journey not a race.
ชีวิตคือการเดินทางไม่ใช่การแข่งขัน

I think, every time I’m on the mountain, I’m just so thankful to be there.-Chloe Kim
ฉันคิดว่าทุกครั้งที่ฉันอยู่บนภูเขา ฉันแค่รู้สึกขอบคุณมากที่ได้มาอยู่ที่นั่น

May your dreams be larger than mountains and may you have the courage to scale their summits.-Harley King
ขอให้ความฝันของคุณยิ่งใหญ่กว่าภูเขา และขอให้คุณมีความกล้าที่จะปีนขึ้นไปบนยอดเขา

It’s not the mountain we conquer, but ourselves.-Sir Edmund Hillary
ไม่ใช่ภูเขาที่เราพิชิต แต่เป็นตัวเราเอง

The journey is never ending.There’s always gonna be growth , improvement, adversity.
การเดินทางไม่มีวันสิ้นสุด จะมีการเติบโตการปรับปรุงความทุกข์ยากอยู่เสมอ

Your journey has molded you for the greater good.-Asha Tyson
การเดินทางของคุณ ได้หล่อหลอมคุณไปสู่สิ่งที่ดีกว่า

Let your joy be in your journey – not in some distant goal.-Tim Cook
ให้ความสุขของคุณอยู่ในการเดินทางของคุณ ไม่ใช่เป้าหมายที่ห่างไกล