30 แคปชั่นชีวิตคิดบวก ยิ้มได้ทุกวัน ภาษาอังกฤษ [Be a voice, not an echo.จงเป็นเสียง ไม่ใช่เสียงสะท้อน]

“You have within you right now, everything you need to deal with whatever the world can throw at you.” – Brian Tracy
คุณมีอยู่ในตัวคุณแล้วตอนนี้ ทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อจัดการกับสิ่งที่โลกจะขว้างคุณ

“Life is 10% what happens to us and 90% how we react to it.” – Dennis P. Kimbro
ชีวิตคือ 10% ของสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรา และ 90% ของการตอบสนองของเรา

“Your life does not get better by chance, it gets better by change.” – Jim Rohn
ชีวิตของคุณไม่ได้ดีขึ้นโดยบังเอิญ แต่จะดีขึ้นโดยการเปลี่ยนแปลง

“Happiness is not something readymade. It comes from your own actions.” – Dalai Lama
ความสุขไม่ใช่สิ่งสำเร็จรูป มันมาจากการกระทำของคุณเอง

“The only person you are destined to become is the person you decide to be.” – Ralph Waldo Emerson
คนเดียวที่คุณถูกกำหนดให้เป็น คือคนที่คุณตัดสินใจจะเป็น

“A happy soul is the best shield for a cruel world.” – Atticus
จิตวิญญาณที่มีความสุข คือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดสำหรับโลกที่โหดร้าย

“The future depends on what you do today.” – Mahatma Gandhi
อนาคตขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณทำในวันนี้

“Every strike brings me closer to the next home run.” – Babe Ruth
การตีทุกครั้งทำให้ฉันเข้าใกล้โฮมรันครั้งต่อไปมากขึ้น

“If opportunity doesn’t knock, build a door.” – Milton Berle
ถ้าโอกาสไม่มาเคาะ จงสร้างประตู

“A problem is a chance for you to do your best.” – Duke Ellington
ปัญหาคือโอกาสที่คุณจะได้ทำให้ดีที่สุด

“Change your thoughts and you change your world.” – Norman Vincent Peale
เปลี่ยนความคิดของคุณ แล้วคุณจะเปลี่ยนโลกของคุณ

“Do not wait for leaders; do it alone, person to person.” – Mother Teresa
อย่ารอผู้นำ ทำคนเดียว คนต่อคน

“You don’t have to be perfect to be amazing.”
คุณไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบเพื่อที่จะเป็นที่น่าอัศจรรย์

“The past cannot be changed. The future is yet in your power.”
อดีตไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ อนาคตยังอยู่ในอำนาจของคุณ

“If you want to achieve greatness, stop asking for permission.” – Anonymous
ถ้าอยากยิ่งใหญ่ จงหยุดขออนุญาต

“The more you give, the more you receive.”
ยิ่งให้ ยิ่งได้รับ

“A positive attitude can really make dreams come true.” – David Bailey
ทัศนคติที่ดีสามารถทำให้ความฝันเป็นจริงได้

“Be a voice, not an echo.”
จงเป็นเสียง ไม่ใช่เสียงสะท้อน

“Happiness is not the absence of problems; it’s the ability to deal with them.” – Steve Maraboli
ความสุขไม่ใช่การไม่มีปัญหา แต่เป็นความสามารถในการจัดการกับปัญหาเหล่านั้น

“The greatest pleasure in life is doing what people say you cannot do.” – Walter Bagehot
ความสุขที่สุดในชีวิต คือการได้ทำในสิ่งที่คนอื่นบอกว่าคุณทำไม่ได้

When you are good to others, you are best to yourself.-Benjamin Franklin
เมื่อคุณดีกับคนอื่น คุณก็ดีที่สุดสำหรับตัวเอง

“The greatest happiness of life is the conviction that we are loved.” – Victor Hugo
ความสุขที่สุดของชีวิต คือความเชื่อมั่นว่าเราเป็นที่รัก

“Happiness is not something you postpone for the future; it is something you design for the present.” – Jim Rohn
ความสุขไม่ใช่สิ่งที่คุณเลื่อนออกไปในอนาคต แต่เป็นสิ่งที่คุณออกแบบสำหรับปัจจุบัน

“Love is when the happiness of another person is essential to your own.” – Robert A. Heinlein
ความรักคือเมื่อความสุขของบุคคลอื่นมีความสำคัญต่อตัวคุณเอง

“The supreme happiness of life is the conviction that we are loved.” – Leo Tolstoy
ความสุขสูงสุดของชีวิตคือความเชื่อมั่นว่าเราเป็นที่รัก

“The only thing we never get enough of is love.” – Henry Miller
สิ่งเดียวที่เราไม่เคยพอคือความรัก

“Happiness is only real when shared.” – Jon Krakauer
ความสุขเป็นจริงได้เมื่อคุณแบ่งปัน.

“Love is that condition in which the happiness of another person is essential to your own.” – Robert Heinlein
ความรักคือเงื่อนไขที่ความสุขของบุคคลอื่นมีความสำคัญต่อตัวคุณเอง

“The greatest happiness you can have is knowing that you do not necessarily require happiness.” – William Saroyan
ความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คุณมีได้ คือการรู้ว่าคุณไม่ต้องการความสุข

“The key to happiness is love. The key to love is understanding.” – Thich Nhat Hanh
กุญแจสู่ความสุขคือความรัก กุญแจสู่ความรักคือความเข้าใจ