30 แคปชั่นแรงบันดาลใจ คิดบวก ภาษาอังกฤษ [Dream it and do it.ฝันไปเถอะและลงมือทำ]

Your life is your canvas; make it a masterpiece.
ชีวิตของคุณคือผืนผ้าใบของคุณ ทำให้มันเป็นผลงานชิ้นเอก

Start where you are, use what you have, do what you can. – Arthur Ashe
เริ่มต้นจากจุดที่คุณอยู่ ใช้สิ่งที่คุณมี ทำสิ่งที่คุณทำได้

Success is not about winning every time, but never giving up.
ความสำเร็จไม่ใช่การชนะทุกครั้ง แต่อย่ายอมแพ้

Be the rainbow in someone else’s cloud. – Maya Angelou
เป็นสายรุ้งในก้อนเมฆของคนอื่น

You are braver than you believe, stronger than you seem, and smarter than you think. – A.A. Milne
คุณกล้าหาญกว่าที่คุณเชื่อ แข็งแกร่งกว่าที่คุณเห็น และฉลาดกว่าที่คุณคิด

Success is stumbling from failure to failure with no loss of enthusiasm. – Winston Churchill
ความสำเร็จสะดุดจากความล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าโดยไม่สูญเสียความกระตือรือร้น

The harder you work, the luckier you get.
ยิ่งคุณทำงานหนักมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งโชคดีเท่านั้น

Don’t watch the clock; do what it does. Keep going. – Sam Levenson
อย่าดูนาฬิกา ทำในสิ่งที่มันทำ ทำต่อไป

The secret of getting ahead is getting started. – Mark Twain
ความลับของการก้าวไปข้างหน้ากำลังเริ่มต้นขึ้น

The best way to predict the future is to create it. – Peter Drucker
วิธีที่ดีที่สุดในการทำนายอนาคตคือการสร้างมันขึ้นมา

Life is a journey, not a destination.
ชีวิตคือการเดินทางไม่ใช่จุดหมายปลายทาง.

The only way to achieve the impossible is to believe it is possible.
วิธีเดียวที่จะบรรลุสิ่งที่เป็นไปไม่ได้คือการเชื่อว่าเป็นไปได้

It’s never too late to be what you might have been. – George Eliot
ไม่เคยสายเกินไปที่จะเป็นอย่างที่คุณเคยเป็น

Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. – Albert Schweitzer
ความสำเร็จไม่ใช่กุญแจสู่ความสุข ความสุขคือกุญแจสู่ความสำเร็จ

Life is 10% what happens to us and 90% how we react to it.
ชีวิตคือ 10% ของสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรา และ 90% ที่เราตอบสนองต่อมัน

When one door of happiness closes, another opens; but often we look so long at the closed door that we do not see the one which has been opened for us. – Helen Keller
เมื่อประตูแห่งความสุขบานหนึ่งปิดลง อีกบานหนึ่งก็เปิดขึ้น แต่บ่อยครั้งเราเฝ้าดูประตูที่ปิดอยู่เสียนานจนไม่เห็นประตูที่เปิดรอเราอยู่

Every strike brings me closer to the next home run. – Babe Ruth
การตีทุกครั้งทำให้ฉันเข้าใกล้โฮมรันครั้งต่อไปมากขึ้น

You can’t cross the sea merely by standing and staring at the water. – Rabindranath Tagore
คุณไม่สามารถข้ามทะเลเพียงแค่ยืนและจ้องมองที่น้ำ

Believe you can, and you’re halfway there. – Theodore Roosevelt
เชื่อว่าคุณทำได้ และคุณก็มาถึงครึ่งทางแล้ว

Your time is limited, don’t waste it living someone else’s life. – Steve Jobs
เวลาของคุณมีจำกัด อย่าเสียเวลาไปกับชีวิตของคนอื่น

In the middle of every difficulty lies opportunity. – Albert Einstein
ท่ามกลางความยากลำบากย่อมมีโอกาสซ่อนอยู่

Dream big, work hard, stay focused, and surround yourself with good people.
ฝันให้ใหญ่ ทำงานหนัก มุ่งมั่น และแวดล้อมตัวเองด้วยคนดี

You are never too old to set another goal or dream a new dream. – C.S. Lewis
คุณไม่มีวันแก่เกินไปที่จะตั้งเป้าหมายใหม่หรือฝันใหม่

The difference between ordinary and extraordinary is that little extra. – Jimmy Johnson
ความแตกต่างระหว่างความธรรมดาและความพิเศษนั้นมีความพิเศษเพียงเล็กน้อย

Never give up on what you really want to do. The person with big dreams is more powerful than the one with all the facts. – H. Jackson Brown, Jr.
อย่ายอมแพ้ในสิ่งที่คุณต้องการจะทำจริงๆ คนที่มีความฝันยิ่งใหญ่มีพลังมากกว่าคนที่มีข้อเท็จจริงทั้งหมด

When you feel like quitting, think about why you started.
เมื่อคุณรู้สึกอยากเลิก ให้นึกถึงเหตุผลที่คุณเริ่ม

The only person you are destined to become is the person you decide to be. – Ralph Waldo Emerson
คนเดียวที่คุณถูกกำหนดให้เป็นคือคนที่คุณตัดสินใจจะเป็น

The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today. – Franklin D. Roosevelt
ข้อจำกัดเพียงอย่างเดียวในการตระหนักถึงวันพรุ่งนี้คือความสงสัยของเราในวันนี้

Dream it and do it.
ฝันไปเถอะและจงลงมือทำ

Don’t wait for the right opportunity. Create it.
อย่ารอโอกาสที่เหมาะสม สร้างมันขึ้นมา