40 คำคมภาษาอังกฤษ (แคปชั่นคิดบวก) Focus on the good things.โฟกัสแต่สิ่งดี ๆ

Everything that’s screwed up in your life, chances are it got that way because you were too beholden to your feelings.
ทุกสิ่งที่ผิดพลาดในชีวิตของคุณ มีโอกาสเป็นแบบนั้น เพราะคุณยึดติดกับความรู้สึกของคุณมากเกินไป

Don’t allow others to bring you down.
อย่าให้คนอื่นมาทำให้คุณผิดหวัง

It is our choice to become a victim of a problem or victor of a situation.
เป็นทางเลือกของเรา ที่จะตกเป็นเหยื่อของปัญหาหรือชัยชนะของสถานการณ์

Hence you need to make every moment count by living it your best.
คุณต้องทำให้ทุกช่วงเวลามีค่า ด้วยการใช้ชีวิตให้ดีที่สุด

It is our happiness that matters.
ความสุขของเราต่างหากที่สำคัญ

What feels good is also what feels right.
สิ่งที่รู้สึกดีก็คือความรู้สึกที่ถูกต้อง

Why it’s hard to get over your own feelings.
ทำไมมันยากที่จะเอาชนะความรู้สึกของตัวเอง

And then the day came and I knew it was time to move on and let go of this.
และแล้ววันนั้นก็มาถึง และฉันรู้ว่าถึงเวลาต้องก้าวต่อไปและปล่อยมันไป

It’s time to move on and let go.
ถึงเวลาเดินหน้าและปล่อยวาง

No one has the right to mistreat you.
ไม่มีใครมีสิทธิที่จะทำร้ายคุณ

The problem is when you start trying to control your own emotions , the emotions multiply.
ปัญหาคือ เมื่อคุณเริ่มพยายามควบคุมอารมณ์ของตัวเอง อารมณ์ก็จะทวีคูณ

Feelings don’t necessarily mean anything.
ความรู้สึกไม่จำเป็นต้องมีความหมายอะไรเลย

Sometimes, good things will make you feel bad.
บางครั้ง สิ่งดี ๆ อาจทำให้คุณรู้สึกแย่

Sometimes painful things can teach us lessons that we didn’t think we needed to know.
บางครั้งความเจ็บปวด สามารถสอนบทเรียนที่เราไม่คิดว่า จำเป็นต้องรู้

Life is a wondrous journey.Despite the good or bad, we get to learn each step of the way.
ชีวิตคือการเดินทางที่มหัศจรรย์ ไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดี เราก็ต้องเรียนรู้ทุกย่างก้าว

If you are depressed you are living in the past.
ถ้าคุณรู้สึกหดหู่ใจ แสดงว่าคุณกำลังจมอยู่กับอดีต

Dealing with a narcissist is exhausting.
การรับมือกับคนหลงตัวเอง มันช่างเหน็ดเหนื่อย

I have chosen to be happy because it’s good for my health.
ฉันเลือกที่จะมีความสุข เพราะมันดีต่อสุขภาพของฉัน

The best way to cheer yourself is to try to cheer someone else up.
วิธีที่ดีที่สุดในการให้กำลังใจตัวเอง คือการพยายามให้กำลังใจคนอื่น

We’ve all had our fair share of bad days.
เราทุกคนต่างก็มีช่วงเวลาที่เลวร้าย

Travel helped us find our purpose and put focus into our lives.
การเดินทาง ช่วยให้เราพบเป้าหมายและทุ่มเทให้กับชีวิตของเรา

We need to give back to this world.
เราต้องตอบแทนโลกนี้

Maybe some of them are important and some of them aren’t.
บางทีบางคนก็มีความสำคัญและบางคนก็ไม่สำคัญ

Sometimes, it’s enough just to know what you’re going to do next.
บางครั้ง เราแค่รู้ว่าคุณจะทำอะไรต่อไปก็เพียงพอแล้ว

Travel opens our minds and heart and makes us better people.
การเดินทางเป็นการเปิดใจ และทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้น

In fact, you’ve probably tried to get over some of your own obnoxious feelings and impulses before and failed to do it.
คุณอาจเคยพยายามเอาชนะความรู้สึกและแรงกระตุ้นที่น่ารังเกียจของตัวเองมาก่อน แต่ทำไม่ได้

Over time, your thoughts can shift.
เมื่อเวลาผ่านไป ความคิดของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้

Choose positive people if you can.
จงเลือกคนที่คิดบวกถ้าทำได้

Sometimes self-talk just fills the empty spaces.
บางครั้งการพูดกับตัวเองก็เติมเต็มช่องว่าง

Having a true positive attitude makes your view of life seem broad, full of possibilities.
การมีทัศนคติเชิงบวกอย่างแท้จริงทำให้มุมมองชีวิตของคุณดูกว้างและเต็มไปด้วยความเป็นไปได้

Share some positivity by giving a compliment or doing something nice for someone.
แบ่งปันแง่บวกด้วยการชมเชย หรือทำอะไรดี ๆ ให้ใครซักคน

So few people really live life to the fullest.
น้อยคนนักที่จะใช้ชีวิตอย่างเต็มที่

Frustration is an inevitable part of success in life.
ความผิดหวัง เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

Focus on the good things.
โฟกัสแต่สิ่งดีๆ

Try to express your gratitude at least once a day.
พยายามแสดงความขอบคุณอย่างน้อยวันละครั้ง

Be open to humor in all situations, especially the difficult ones.
เปิดใจรับอารมณ์ขันในทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ยากลำบาก

Be strong when things fall apart.
จงเข้มแข็งเมื่อสิ่งต่าง ๆ พังทลาย

Positive thinking and optimism can be effective stress management tools.
การคิดเชิงบวกและการมองโลกในแง่ดี เป็นเครื่องมือจัดการความเครียดที่มีประสิทธิภาพ

I’m proud of myself for even trying.
ฉันภูมิใจในตัวเองที่พยายาม

Forming a new habit takes time and effort.
การสร้างนิสัยใหม่ ต้องใช้เวลาและความพยายาม