40 คําคมภาษาอังกฤษ คิดบวก [Stay focused on your goals.จงจดจ่ออยู่กับเป้าหมายของคุณ]

The journey of a thousand miles begins with one step. – Lao Tzu
การเดินทางนับพันไมล์เริ่มต้นด้วยก้าวเดียว

Embrace the unknown, for it holds limitless potential.
โอบรับสิ่งที่ไม่รู้จัก เพราะมันมีศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัด

Believe in yourself, take on your challenges, dig deep within yourself to conquer fears. Never let anyone bring you down.- Chantal Sutherland
เชื่อมั่นในตัวเอง รับความท้าทาย ขุดลึกลงไปในตัวเองเพื่อเอาชนะความกลัว อย่าให้ใครมาทำให้คุณตกต่ำ

What lies behind us and what lies before us are tiny matters compared to what lies within us. – Ralph Waldo Emerson
สิ่งที่อยู่ข้างหลังเราและสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเรานั้นเป็นเรื่องเล็กน้อย เมื่อเทียบกับสิ่งที่อยู่ในตัวเรา

You can’t go back and change the beginning, but you can start where you are and change the ending. – C.S. Lewis
คุณไม่สามารถย้อนกลับไปเปลี่ยนจุดเริ่มต้นได้ แต่คุณสามารถเริ่มต้นจากจุดที่คุณอยู่และเปลี่ยนจุดสิ้นสุดได้

You don’t have to be great to start, but you have to start to be great. – Zig Ziglar
คุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ยอดเยี่ยมในการเริ่มต้น แต่คุณต้องเริ่มต้นเพื่อที่จะเป็นคนที่ยอดเยี่ยม

Embrace every challenge as an opportunity for growth.
ยอมรับทุกความท้าทาย มันเป็นโอกาสในการเติบโต

Believe in yourself; you have the power to achieve greatness.
เชื่อในตัวคุณเอง; คุณมีอำนาจที่จะบรรลุความยิ่งใหญ่

Your dreams are within reach; keep pushing forward.
ความฝันของคุณอยู่ใกล้แค่เอื้อม จงผลักดันตัวเองไปข้างหน้า

Take one step at a time, and you’ll make progress.
ก้าวไปทีละก้าว แล้วคุณจะก้าวหน้า

Celebrate your small victories; they lead to big success.
ฉลองชัยชนะเล็กน้อยของคุณ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จครั้งใหญ่

Success starts with a positive mindset; think big!
ความสำเร็จเริ่มต้นด้วยความคิดเชิงบวก จงคิดการใหญ่!

Dare to dream and dare to make those dreams come true.
จงกล้าที่จะฝันและกล้าที่จะทำความฝันเหล่านั้นให้เป็นจริง

You are capable of achieving anything you set your mind to.
คุณสามารถบรรลุทุกสิ่งที่คุณตั้งใจไว้ได้

Your perseverance will lead you to triumph.
ความเพียรของคุณจะนำคุณไปสู่ชัยชนะ

Let your passion be your driving force to success.
ให้ความรักของคุณเป็นแรงผลักดันไปสู่ความสำเร็จ

Turn your failures into stepping stones toward success.
จงเปลี่ยนความล้มเหลวของคุณให้เป็นบันไดสู่ความสำเร็จ

Stay focused on your goals.
จงจดจ่ออยู่กับเป้าหมายของคุณ

A journey of a thousand miles begins with a single step.
การเดินทางนับพันไมล์เริ่มต้นด้วยก้าวเดียว

Keep moving forward; success is just around the corner.
ก้าวต่อไปข้างหน้า; ความสำเร็จอยู่ใกล้แค่เอื้อม

Be the captain of your ship and steer your life toward success.
จงเป็นกัปตันเรือของคุณและนำพาชีวิตไปสู่ความสำเร็จ

Embrace change; it leads to new opportunities.
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง มันนำไปสู่โอกาสใหม่

You are the architect of your own destiny.
คุณคือสถาปนิกแห่งโชคชะตาของคุณเอง

The power to change your life lies within you.
พลังที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณอยู่ในตัวคุณ

Trust in yourself; you have the ability to overcome challenges.
เชื่อในตัวคุณ; คุณมีความสามารถในการเอาชนะความท้าทาย

Every obstacle you conquer makes you stronger.
ทุกอุปสรรคที่คุณพิชิตได้จะทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้น

Surround yourself with positive thoughts, as they elevate you higher than you were.
ล้อมรอบตัวคุณด้วยความคิดที่เป็นบวก เพราะมันทำให้คุณอยู่สูงขึ้นกว่าที่เป็น

Believe in the process, and success will follow.
จงเชื่อในกระบวนการ แล้วความสำเร็จจะตามมา

You have untapped potential that hasn’t been used yet. It’s awaiting its release.
คุณมีศักยภาพที่ยังไม่ได้ใช้ มันกำลังรอการปลดปล่อย

Learn from your mistakes and turn them into wisdom.
จงเรียนรู้จากความผิดพลาดของคุณและเปลี่ยนให้เป็นปัญญา

Your determination will drive you to achieve your dreams.
ความมุ่งมั่นของคุณ จะผลักดันให้คุณบรรลุความฝัน

Stay committed to your vision; it will come to fruition.
ยึดมั่นในวิสัยทัศน์ของคุณ มันจะบังเกิดผล

Rise above your doubts; you are capable of greatness.
จงอยู่เหนือความสงสัยของคุณ คุณมีความสามารถในการยิ่งใหญ่

Success is a journey; enjoy every step of it.
ความสำเร็จคือการเดินทาง จงสนุกกับทุกย่างก้าวของมัน

Each day is a fresh start to make progress toward your goals.
แต่ละวันคือการเริ่มต้นใหม่เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายของคุณ

Embrace the challenges, so that they can bring out your strength.
ยอมรับความท้าทาย เพื่อให้พวกมันดึงพลังของคุณออกมา

You are the author of your own success story.
คุณคือผู้เขียนเรื่องราวความสำเร็จของคุณเอง

Be fearless in pursuing your dreams.
อย่ากลัวที่จะไล่ตามความฝันของคุณ

Focus on the possibilities, not the limitations.
มุ่งเน้นไปที่ความเป็นไปได้ ไม่ใช่ข้อจำกัด

You are a masterpiece in the making; keep sculpting.
คุณเป็นผลงานชิ้นเอกในการสร้าง จงปั้นมันต่อไป