40 ประโยคฮีลใจตัวเอง ภาษาอังกฤษ [You’re rewriting your story.คุณกำลังเขียนเรื่องราวของคุณใหม่]

You’re resilient like a phoenix rising from the ashes.
คุณมีความยืดหยุ่นเหมือนนกฟีนิกซ์ที่โผล่ขึ้นมาจากขี้เถ้า

Believe in the beauty of your dreams.
จงเชื่อในความสวยงามของความฝัน

Your perseverance is a beacon of hope.
ความเพียรของคุณเป็นสัญญาณแห่งความหวัง

You’re rewriting your story.
คุณกำลังเขียนเรื่องราวของคุณใหม่

Traveling may be difficult and challenging, but you must endure.
การเดินทางอาจจะยากลำบาก แต่คุณจำเป็นต้องอดทน

Your courage will carry you through any storm.
ความกล้าหาญของคุณจะพาคุณฝ่ามรสุมไปได้

You have the power to turn obstacles into opportunities.
คุณมีพลังที่จะเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นโอกาส

Keep fighting; greatness awaits.
สู้ต่อไป ความยิ่งใหญ่รออยู่

Your determination knows no bounds.
ความมุ่งมั่นของคุณไม่มีขอบเขต

With every challenge, you grow stronger.
ในทุกความท้าทาย คุณจะแข็งแกร่งขึ้น

Your persistence will yield success.
ความพากเพียรของคุณจะนำมาซึ่งความสำเร็จ

You must stand up, and you must not surrender.
คุณต้องลุกขึ้น และคุณต้องไม่ยอมแพ้

Believe in yourself, and miracles will happen.
จงเชื่อมั่นในตัวเอง แล้วปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้น

You’re on a path paved with courage and resilience.
คุณกำลังอยู่บนเส้นทางที่ปูด้วยความกล้าหาญและความยืดหยุ่น

You must be patient and not give up in the face of challenges.
คุณต้องอดทนและไม่ย่อท้อต่อปัญหา

Keep moving forward, no matter how small the steps.
จงก้าวต่อไป ไม่ว่าก้าวนั้นจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตาม

You must do everything with determination and dreams.
คุณต้องทำทุกสิ่งทุกอย่าง ด้วยความมุ่งมั่นและความฝัน

Your potential is a force to be reckoned with.
ศักยภาพของคุณคือพลังที่ต้องคำนึงถึง

You’re the captain of your destiny; keep sailing.
คุณคือกัปตันแห่งโชคชะตาของคุณ จงแล่นเรือต่อไป

You are stronger than you think, and you’ll get through this.
คุณแข็งแกร่งกว่าที่คุณคิด และคุณจะผ่านมันไปได้

Believe in yourself, for you hold the power to conquer any challenge.
เชื่อมั่นในตัวเอง เพราะคุณมีอำนาจที่จะพิชิตทุกความท้าทาย

In the storm of life, find comfort in your own inner peace.
ในมรสุมชีวิต จงหาความสบายใจจากความสงบภายในของคุณเอง

Embrace your uniqueness, for it is the source of your strength.
ยอมรับความเป็นเอกลักษณ์ของคุณ เพราะมันเป็นที่มาของความแข็งแกร่งของคุณ

You are worthy of love and kindness, especially from yourself.
คุณคู่ควรกับความรักและความกรุณา โดยเฉพาะจากตัวคุณเอง

When you stumble, remember that you can always rise again.
เมื่อคุณสะดุด จำไว้ว่าคุณสามารถลุกขึ้นใหม่ได้เสมอ

Find solace in the fact that every difficulty is temporary.
พบความสบายใจในความจริงที่ว่า ทุกความยากลำบากเป็นเพียงชั่วคราว

Trust in your resilience to turn setbacks into stepping stones.
วางใจในความยืดหยุ่นของคุณที่จะเปลี่ยนความพ่ายแพ้เป็นหิน

Take a deep breath, for every moment is an opportunity to start anew.
หายใจเข้าลึก ๆ เพราะทุกช่วงเวลาคือโอกาสในการเริ่มต้นใหม่

Remember that self-compassion is the key to healing wounds.
จำไว้ว่าความเห็นอกเห็นใจตัวเองเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาบาดแผล

Be kind to yourself, for you are doing the best you can.
จงใจดีกับตัวเองเพราะคุณกำลังทำดีที่สุดแล้ว

Let go of regrets; the past does not define your future.
จงปล่อยวางความเสียใจ อดีตไม่ได้กำหนดอนาคตของคุณ

In challenging times, be your own guiding light.
ในช่วงเวลาแห่งความท้าทาย จงเป็นแสงนำทางของคุณเอง

Your strength lies in embracing your imperfections.
จุดแข็งของคุณ อยู่ที่การยอมรับความไม่สมบูรณ์ของคุณ

Look within; you possess the courage to face any fear.
มองเข้าไปข้างใน คุณมีความกล้าที่จะเผชิญกับความกลัวใด ๆ

Every step forward, no matter how small, is a step in the right direction.
ทุกย่างก้าวที่ก้าวไปข้างหน้าไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหน คือการก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้อง

Comfort yourself with the knowledge that growth comes from adversity.
จงปลอบใจตัวเองด้วยความรู้ที่ว่า การเติบโตมาจากความทุกข์ยาก

Your journey is unique, and you have the power to shape it.
การเดินทางของคุณไม่เหมือนใคร และคุณมีอำนาจในการกำหนดรูปแบบ

In moments of doubt, find confidence in your innate abilities.
ในช่วงเวลาแห่งความสงสัย จงมั่นใจในความสามารถที่มีมาแต่กำเนิดของคุณ

Treat yourself with love, for you are your most valuable companion.
จงรักษาตัวเองด้วยความรัก เพราะคุณคือเพื่อนที่มีค่าที่สุดของคุณ

Nurture your soul; it’s the source of your inner peace.
หล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของคุณ มันเป็นแหล่งของความสงบภายในของคุณ