40 แคปชั่นความคิดดี ๆ ชีวิตคิดบวก (Life is transformative.ชีวิตคือการเปลี่ยนแปลง)

If I have the belief that i can do it, I shall surely acquire the capacity to do it even.
ถ้าฉันมีความเชื่อว่าฉันทำได้ ฉันก็จะต้องมีความสามารถที่จะทำมันได้อย่างแน่นอน

Whenever I feel lost, I go to nature.
เมื่อใดก็ตามที่ฉันหลงทาง ฉันจะไปหาธรรมชาติ

Trying to help others as much as us can.
พยายามช่วยเหลือผู้อื่น เท่าที่เราจะทำได้

A life full of learning.
ชีวิตเต็มไปด้วยการเรียนรู้

The first thing is to learn how to be happy in own life.
อย่างแรกคือ เรียนรู้ที่จะมีความสุขในชีวิตของตัวเอง

If you change the way you look at the things, the things you look at change.
หากคุณเปลี่ยนวิธีมองสิ่งต่าง ๆ สิ่งที่คุณมองก็จะเปลี่ยนไป

Every problem has in it the seeds of its own solution.
ทุกปัญหามีเมล็ดพันธุ์แห่งทางออกในตัวมันเอง

Nothing is impossible.
ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้

No matter what the situation, remind yourself “I have a choice.
ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นไร จงเตือนตัวเองว่า “ฉันมีทางเลือก”

Learning is a gift.Even when pain is your teacher.
การเรียนรู้เป็นของขวัญ แม้ว่าความเจ็บปวดจะเป็นครูของคุณ

Be open to criticism and keep learning.
จงเปิดใจรับคำวิจารณ์และเรียนรู้ต่อไป

Live like a candle for gives light to others.
อยู่อย่างเทียนไข เพื่อให้แสงสว่างแก่ผู้อื่น

Just because you were once great at something does not mean you will forever be great at it.
เพียงเพราะคุณเคยเก่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเก่งในเรื่องนั้นตลอดไป

Whatever it is you want to do, do that to the best of your ability right now.fefcf4
ไม่ว่าคุณต้องการทำอะไร จงทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดในตอนนี้

The people around you are your mirrors.They are the ones who allow you to see aspects of yourself.
คนรอบข้างคุณคือกระจกเงาของคุณ พวกเขาเป็นคนที่ช่วยให้คุณมองเห็นแง่มุมต่าง ๆ ของตัวเอง

You have to be exceedingly deliberate with how you spend your time, and with whom.
คุณต้องไตร่ตรองให้ดี ว่าคุณจะใช้เวลาอย่างไรและกับใคร

Change is inevitable.
การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

Your heart will never guide you wrong.
หัวใจของคุณจะไม่มีวันชี้นำคุณผิด

Your entire life can change in an instant.
ชีวิตของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในพริบตา

Work hard and don’t give up hope.
จงทำงานหนักและอย่าสิ้นหวัง

It’s okay to feel lost sometimes.
ไม่เป็นไรที่จะรู้สึกหลงทางในบางครั้ง

Consistency is what gets you somewhere, and persistence is what keeps you going.
ความสม่ำเสมอคือสิ่งที่พาคุณไปที่ใดที่หนึ่ง และความพากเพียรคือสิ่งที่ทำให้คุณไปต่อ

What you do today is a reflection of who you will become tomorrow.
สิ่งที่คุณทำในวันนี้ คือภาพสะท้อนว่า คุณจะกลายเป็นใครในวันพรุ่งนี้

The tiny voice in you always knows which way to go.
เสียงเล็ก ๆ ในตัวคุณ จะทำให้คุณรู้เสมอว่าต้องไปทางไหน

Because your habits define you.
เพราะนิสัยของคุณกำหนดตัวคุณ

I used to think that feeling lost was something to be ashamed of.Now I realize it’s the normal course of life.
ฉันเคยคิดว่าความรู้สึกสูญเสียเป็นสิ่งที่น่าละอาย ตอนนี้ฉันรู้ว่ามันเป็นวิถีชีวิตปกติ

If you practice good habits, you will build yourself up, little by little, day by day.
ถ้าคุณฝึกฝนนิสัยที่ดี คุณก็จะค่อยๆ พัฒนาตัวเองขึ้นทีละเล็กทีละน้อย

You become your habits because you are what you repeatedly do.
คุณกลายเป็นนิสัยของคุณ เพราะคุณเป็นสิ่งที่คุณทำซ้ำแล้วซ้ำอีก

The challenge is knowing when to walk away.
ความท้าทายคือการรู้ว่าเมื่อใดควรเดินจากไป

There are so many powerful lessons we all learn from life.
มีบทเรียนที่ทรงพลังมากมายที่เราทุกคนเรียนรู้จากชีวิต

To be at peace, to be happy and to be able to sleep at night.
จงอยู่อย่างสงบ มีความสุข และนอนหลับได้ในเวลากลางคืน

You have to act your way into one.
คุณต้องลงมือทำในแบบของคุณ

Allow yourself to enjoy each second of your life.
จงปล่อยให้ตัวเองสนุกกับทุกวินาทีในชีวิตของคุณ

We all make mistakes, and we all deserve a second chance.
เราทุกคนล้วนเคยทำผิดพลาด และเราทุกคนสมควรได้รับโอกาสครั้งที่สอง

Everything in life takes practice.
ทุกสิ่งในชีวิตต้องฝึกฝน

If you don’t believe in yourself, nobody will.
ถ้าคุณไม่เชื่อในตัวเอง ก็จะไม่มีใครเชื่อ

If you don’t have the love for yourself, how can you expect to get it from somebody else?
ไม่มีความรักให้ตัวเอง แล้วจะหวังได้รักจากคนอื่นได้ยังไง?

The world has plenty of information but not enough inspiration.
โลกมีข้อมูลมากมาย แต่มีแรงบันดาลใจไม่เพียงพอ

Life is transformative.
ชีวิตคือการเปลี่ยนแปลง

If we want the world to change, we have to start with ourselves.
ถ้าอยากให้โลกเปลี่ยน เราต้องเริ่มที่ตัวเรา