60 (แคปชั่น) คําคมภาษาอังกฤษความรัก (I have infinite love.ฉันมีความรักที่ไม่มีวันสิ้นสุด)

Love is one of the most profound emotions
ความรักเป็นหนึ่งในอารมณ์ที่ลึกซึ้งที่สุด

Love is one of those emotions often indescribable.
ความรักเป็นหนึ่งในอารมณ์ที่มักจะอธิบายไม่ได้

I wanted him to know he means a lot to me.
ฉันต้องการให้เขารู้ว่า เขามีความหมายกับฉันมาก

I love you means … I love you and I’m attached to you.
ฉันรักคุณหมายถึง … ฉันรักคุณและฉันก็ผูกพันกับคุณ

I have infinite love.
ฉันมีความรักที่ไม่มีวันสิ้นสุด

Love is a feeling and its an action.
ความรักคือความรู้สึก และมันก็คือการกระทำ

I can’t live without you.
ฉันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณ

In love, action speaks louder than words.
ในความรัก การกระทำสำคัญกว่าคำพูด

Love is the little things that make you happy.
ความรักเป็นสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ทำให้คุณมีความสุข

Love is a feeling of bliss when you are together.
ความรักเป็นความรู้สึกสุขใจเมื่อได้อยู่ด้วยกัน

Why are you still waiting.If it’s not love.
ทำไมคุณยังรอ ถ้ามันไม่ใช่ความรัก

He never expressed love.But Always stood up by my side.
เขาไม่เคยแสดงความรัก แต่ยืนเคียงข้างฉันเสมอ

Love is when you wants to see your partner Happy without thinking about yours.
ความรักคือเวลาที่คุณต้องการเห็นคู่ของคุณมีความสุข โดยไม่ต้องคิดถึงคุณ

If someone really loves you, they’ll admire you for something less obvious.
หากมีคนที่รักคุณจริง ๆ เขาจะชื่นชมคุณในสิ่งที่ไม่ชัดเจน

Someone really loves you,they’ll do not try to change you.
คนที่รักคุณจริง ๆ เขาจะไม่พยายามเปลี่ยนคุณ

I was hopelessly in love with the him.
ฉันหลงรักเขาอย่างหมดหวัง

He was my everything for a long time.
เขาเป็นทุกอย่างของฉันมาเป็นเวลานาน

I struggled with my feelings for a while.and told myself that I didn’t love him.But i can’t.
ฉันต่อสู้กับความรู้สึกของฉันอยู่พักหนึ่ง และบอกตัวเองว่าฉันไม่ได้รักเขา แต่ฉันก็ทำไม่ได้

Just because the feeling of love falters over time doesn’t mean it wasn’t ever real.
เพียงเพราะความรู้สึกของความรักที่หลุดลอยไปตามกาลเวลา ไม่ได้หมายความว่าความรักนั้นไม่เคยมีอยู่จริง

Some people torture themselves endlessly over love.
บางคนทรมานตัวเองอย่างไม่รู้จบเพราะความรัก

Love is an emotion that comes from our heart in the form of feelings.
ความรักคืออารมณ์ที่มาจากใจเรา ในรูปของความรู้สึก

Some people take months or even years to confess their love.
บางคนใช้เวลาเป็นเดือนหรือเป็นปีในการสารภาพรัก

When you’re in love, you’re genuinely a happier person.
เมื่อคุณมีความรัก คุณคือคนที่มีความสุขอย่างแท้จริง

Being in love also might make you a little nervous.
การมีความรัก อาจทำให้คุณมีอาการประหม่าเล็กน้อย

When you love someone, you are physically, mentally, and emotionally impacted at all time.
เมื่อคุณรักใครสักคน คุณจะได้รับผลกระทบทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ตลอดเวลา

A little bit of jealousy is natural.But too much jealousy becomes dangerous.
ความหึงหวงเล็กน้อยเป็นเรื่องธรรมชาติ แต่ความหึงหวงมากเกินไปจะกลายเป็นอันตราย

When you’re truly in love with someone, you want to create a stable future.
เมื่อคุณรักใครซักคนจริง ๆ คุณจะต้องการสร้างอนาคตที่มั่นคง

Before you call it quits, remember that it’s It’s the nature of love.
ก่อนที่คุณจะบอกเลิก จำไว้ว่ามันคือธรรมชาติของความรัก

Love can be blinding.
ความรักอาจทำให้ตาบอดได้

Sometimes We’ve been taught that we’re not deserving of love.
บางครั้งเราก็ถูกสอนมาว่า เราไม่คู่ควรกับความรัก

Only the relationship where you are actually in love will be a happy one.
มีเพียงความสัมพันธ์ที่คุณมีความรักจริง ๆ เท่านั้น ที่จะมีความสุข

When you love someone, you always want them to be around.
เมื่อคุณรักใครสักคน คุณมักจะต้องการให้เขาอยู่ใกล้ ๆ

Being in love can change the way you see things.
การมีความรัก สามารถเปลี่ยนวิธีที่คุณมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้

Being in love with someone means you want to spend as much time with them as possible.
การรักใครสักคนหมายความว่าคุณต้องการใช้เวลากับพวกเขาให้มากที่สุด

Love can change over time.
ความรักสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

Love often conveys a sense of security.
ความรักมักสื่อถึงความรู้สึกมั่นคง

Love means you keep trying to show you care.
ความรักหมายถึง คุณพยายามแสดงความห่วงใยอยู่เสมอ

Some people prefer the excitement of being in love.
บางคนชอบความตื่นเต้นของการมีความรัก

Anyone can say the words ‘I love you’ but someone who truly loves you will consistently act in loving ways.
ใคร ๆ ก็พูดคำว่า ‘ฉันรักเธอ’ ได้ แต่คนที่รักคุณจริง ๆ มักจะแสดงออกด้วยความรักเสมอ

Love isn’t always enough to make a relationship last.
ความรักไม่ได้เพียงพอ ที่จะทำให้ความสัมพันธ์ยืนยาวเสมอไป

Why can’t we learn how to let go of someone , even when we know they’re not good for us?
ทำไมเราไม่เรียนรู้ที่จะปล่อยมือจากใครซักคน ทั้งที่เรารู้ว่าเขาไม่ดีพอสำหรับเรา

Love doesn’t always look the same.
ความรักไม่ได้ดูเหมือนเดิมเสมอไป

Feelings of love don’t always follow a linear path.
ความรู้สึกรัก ไม่ได้เป็นไปตามเส้นทางเสมอไป

I know that my feelings for you are real.As i spend more time thinking of you than myself.
ฉันรู้ว่าความรู้สึกของฉันที่มีต่อคุณนั้นเป็นความจริง เพราะฉันใช้เวลาคิดถึงคุณมากกว่าตัวเอง

I don’t want anything from life except you beside me.
ฉันไม่ต้องการอะไรจากชีวิต นอกจากคุณที่อยู่ข้างฉัน

You are my whole world.Wherever I look I find your love.
คุณคือโลกทั้งใบของฉัน มองไปทางไหนก็เจอความรักของคุณ

Why do we have so much trouble learning how to let go of someone we love.
ทำไมเราถึงมีปัญหามากมาย ในการเรียนรู้วิธีปล่อยมือจากคนที่เรารัก

Because love occurs differently in everyone’s mind.
เพราะความรักเกิดขึ้นในใจของแต่ละคนไม่เหมือนกัน

Love makes the time pass.Time makes love pass.
ความรักทำให้เวลาผ่านไป เวลาทำให้ความรักผ่านไป

With love and patience, nothing is impossible.
ด้วยความรักและความอดทน ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้

My love for you will never change, even after many years.
ความรักที่ฉันมีให้เธอไม่เคยเปลี่ยน แม้จะผ่านไปหลายปี

I feel empty and lonely whenever you are not here with me.
ฉันรู้สึกว่างเปล่าและเหงา เมื่อใดก็ตามที่คุณไม่ได้อยู่กับฉัน

From the first time I saw you, I knew you were special.
ตั้งแต่ครั้งแรกที่ฉันเห็นคุณ ฉันก็รู้ว่าคุณเป็นคนพิเศษ

Love makes the world go round.
ความรักทำให้โลกหมุนไป

We each have our own way of expressing love.
เราต่างก็มีวิธีการแสดงความรักในแบบของตัวเอง

Today I caught myself smiling for no reason.
วันนี้ฉันยิ้มได้โดยไม่มีเหตุผล

A woman is very strong would endure anything in the face of true love.
ผู้หญิงที่เข้มแข็งมาก จะอดทนทุกอย่างเมื่อเผชิญกับรักแท้

All that you are, is all that I’ll ever need.
ทั้งหมดที่คุณเป็น คือทั้งหมดที่ฉันต้องการ

My love continues to grow stronger each day and my happiness is inexplicable.
ความรักของฉันยังคงแข็งแกร่งขึ้นทุกวัน และความสุขของฉันก็อธิบายไม่ได้