Tag: ข้อความให้กําลังใจ ภาษาอังกฤษ สั้นๆ

30 คำคม อย่าลืมรักตัวเอง ภาษาอังกฤษ (Turn your wounds into wisdom.จงเปลี่ยนบาดแผลของคุณให้เป็นปัญญา)

Love is never lost.If not reciprocated, it will flow back and soften and purify the heart.ความรักไม่มีวันสูญสิ้น หากไม่ตอบสนองก็จะไหลย้อนกลับมาชำระใจให้อ่อนลง Related posts: 40

Continue reading

40 คําฮีลใจตัวเอง กําลังใจตัวเอง ภาษาอังกฤษ (You can get through this.คุณจะผ่านมันไปได้)

We all need a bit of encouragement and inspiration.เราทุกคนต้องการกำลังใจและแรงบันดาลใจ I protect myself from negativity.No darkness can dim my light.ฉันปกป้องตัวเองจากการคิดลบ ไม่มีความมืดใดมาบดบังแสงสว่างของฉันได้

Continue reading