Tag: คําให้กําลังใจตัวเอง ภาษาอังกฤษ

40 คําฮีลใจตัวเอง กําลังใจตัวเอง ภาษาอังกฤษ (You can get through this.คุณจะผ่านมันไปได้)

We all need a bit of encouragement and inspiration.เราทุกคนต้องการกำลังใจและแรงบันดาลใจ I protect myself from negativity.No darkness can dim my light.ฉันปกป้องตัวเองจากการคิดลบ ไม่มีความมืดใดมาบดบังแสงสว่างของฉันได้

Continue reading