Tag: แคปชั่นความรัก ชีวิตคู่ การแต่งงาน ภาษาอังกฤษ

40 คําคมภาษาอังกฤษ ชีวิตคู่ [Love with all your heart.จงรักให้สุดหัวใจ]

Respect each other’s differences in marriage.จงเคารพในความแตกต่างของกันและกันในการแต่งงาน Forgiveness allows your marriage to start anew each day.การให้อภัยทำให้การแต่งงานของคุณเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวัน In marriage, understanding conquers misunderstandings.ในการแต่งงาน

Continue reading

40 แคปชั่นความรัก ชีวิตคู่ การแต่งงาน ภาษาอังกฤษ [In marriage, listen with your heart.ในการแต่งงาน จงฟังด้วยใจ]

Love is the foundation of a lasting marriage.ความรักเป็นรากฐานของการแต่งงานที่ยั่งยืน Understanding leads to empathy in marriage.ความเข้าใจนำไปสู่การเอาใจใส่ในการแต่งงาน Forgiveness is the key to healing

Continue reading