Tag: แคปชั่นฮีลใจ

30 คำคม อย่าลืมรักตัวเอง ภาษาอังกฤษ (Turn your wounds into wisdom.จงเปลี่ยนบาดแผลของคุณให้เป็นปัญญา)

Love is never lost.If not reciprocated, it will flow back and soften and purify the heart.ความรักไม่มีวันสูญสิ้น หากไม่ตอบสนองก็จะไหลย้อนกลับมาชำระใจให้อ่อนลง Related posts: 40

Continue reading