30 คำคมสร้างแรงบันดาลใจ ภาษาอังกฤษ (Build your best life.จงสร้างชีวิตที่ดีที่สุดของคุณ)

In the midst of tears, I found there was, within me, an invincible smile.
ท่ามกลางน้ำตา ฉันพบว่ามีรอยยิ้มที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงอยู่ในตัวฉัน

Everyone has two eyes but no one has the same view.
ทุกคนมีสองตา แต่ไม่มีใครมีมุมมองเหมือนกัน

Think positive thoughts, speak positive words, take positive action.
คิดบวก พูดคำที่เป็นบวก แล้วลงมือทำ

You can do anything, But not everything.
คุณทำได้ทุกอย่าง แต่ก็ม่ใช่ทุกอย่าง

Sometimes, not everything that you want will be yours.
บางครั้ง ไม่ใช่ทุกสิ่งที่คุณต้องการ จะเป็นของคุณ

Build your best life.
จงสร้างชีวิตที่ดีที่สุดของคุณ

Children who believe in themselves recover more easily from setbacks and failure.
เด็กที่เชื่อมั่นในตนเองจะฟื้นตัวได้ง่ายกว่าจากความพ่ายแพ้และความล้มเหลว

Sometimes, not all of the dreams you dream of will become a reality.
บางครั้งไม่ใช่ทุกความฝันที่คุณฝันไว้ จะกลายเป็นความจริง

The most beautiful thing you can wear is confidence.-Blake Lively
สิ่งที่สวยงามที่สุดที่คุณใส่ได้คือความมั่นใจ

Have faith in your abilities!
จงเชื่อมั่นในความสามารถของคุณ!

Sometimes you win sometimes you learn.
บางครั้งคุณก็ชนะ บางครั้งคุณก็เรียนรู้

When you have confidence, you can do anything.-Sloane Stevens
เมื่อคุณมีความมั่นใจ คุณจะทำอะไรก็ได้

Face challenges with confidence.
จงเผชิญกับความท้าทายด้วยความมั่นใจ

Life is not a sad story, maybe you’re just going through a bad chapter.
ชีวิตไม่ใช่เรื่องเศร้า บางทีคุณอาจจะแค่เจอบทที่เลวร้าย

Sometimes a single positive word will do.
บางครั้งคำดี ๆ เพียงคำเดียวก็ช่วยได้

In the midst of chaos, I found there was, within me, an invincible calm.
ท่ามกลางความโกลาหล ฉันพบว่าภายในตัวฉันสงบนิ่ง

Privacy is everything.
ความเป็นส่วนตัวคือทุกสิ่ง

Define yourself.
จงกำหนดตัวคุณเอง

Don’t prove yourself everywhere!!
อย่าไปพิสูจน์ตัวเองในทุกที่!!

Make sure to take care of your mind and body.
อย่าลืมดูแลจิตใจและร่างกายของคุณ

Be a good person, but don’t waste your time trying to prove it.-Paulo Coelho
เป็นคนดี แต่อย่าเสียเวลาพยายามพิสูจน์

Sun is alone too, but still shines.
ดวงอาทิตย์ก็โดดเดี่ยวเหมือนกัน แต่ก็ยังส่องแสงอยู่

Your self-worth is determined by you.
คุณค่าในตัวเองของคุณถูกกำหนดโดยคุณ

Your self-worth grows when you fight for something you love.-Maxime Lagacé
คุณค่าในตัวเองของคุณ จะเพิ่มขึ้นเมื่อคุณต่อสู้เพื่อสิ่งที่คุณรัก

When you wake up each morning, you can choose to be happy or choose to be sad.
เมื่อคุณตื่นขึ้นทุกเช้า คุณสามารถเลือกได้ว่าจะมีความสุขหรือเลือกที่จะเศร้า

If you ever want to love someone, love yourself unconditionally first.-Debasish Mridha
ถ้าคุณอยากจะรักใครสักคน จงรักตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไขก่อน

How you love yourself is how you teach others to love you.-Rupi Kaur
การที่คุณรักตัวเองคือการที่คุณสอนให้คนอื่นรักคุณ

Tomorrow morning, when the sun shines through your window, choose to make it a happy day.
พรุ่งนี้เช้า เมื่อแสงแดดส่องเข้ามาทางหน้าต่างของคุณ จงเลือกทำวันนี้ให้เป็นวันที่มีความสุข

No matter how clear the ending, I will always wonder what would have happened if I had tried.
ไม่ว่าตอนจบจะชัดเจนแค่ไหน ฉันมักจะสงสัยว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันพยายาม

Be careful what you tell people.A friend today could be an enemy tomorrow.
ระวังสิ่งที่คุณบอกคนอื่น มิตรในวันนี้อาจเป็นศัตรูในวันหน้า